IRH vedtægter

IDRÆTSRÅD REGION HOVEDSTADEN

1. NAVN

IDRÆTSRÅD REGION HOVEDSTADEN (herefter IRH)

2. HJEMSTED

Region Hovedstaden.

3 . FORMÅL

IRH vil arbejde for at det offentlige tilskud, der i en lang årrække er givet til idrætten i det tidligere Københavns Amt, fremover fortsætter som tilskud til IRH.

Således at IRH bliver i stand til:

- at formidle og iværksætte erfaringsudveksling, idrætskurser, informationsspredning, analyser, debatmøder og konferencer, samt at hjælpe og styrke det enkelte samvirke / idrætsråd / idrætsforeninger mf., til gavn for den lokale idræt i Region Hovedstaden.

- at bistå med fremskaffelse af udstyr til brug for den regionale idrætsaktivitet.

- at indgå i samarbejde med relevante samarbejdsudvalg i region hovedstaden, samt andre regionale- og landsorganisationer, som sammen med IRH kan styrke idrættens aktiviteter og der igennem den lokale idræt.

- at medvirke til en synliggørelse af samvirkernes / idrætsrådenes og idrættens aktiviteter og rolle i den enkelte kommune.

- at arbejde for, at samvirkernes / idrætsrådenes og idrætsforeningernes synspunkter bliver tilgodeset såvel på kommunalt, som på regionalt- og nationalt niveau.

- at arbejde for den bedst mulige idrætsmedicinske behandling for borgerne i Region Hovedstaden.


4. MEDLEMSKAB AF IRH

Som medlemmer af IRH optages den lokale idrætssammenslutning, idrætsråd eller lignende. I kommuner uden samvirker, idrætsråd eller lignende, kan udpeges idrætsledere, der kan repræsenterer idrætten i den enkelte kommune.

5. IRH's LEDELSE består af:

a) REPRÆSENTANTSKABET, der er IRH's højeste myndighed, sammensættes på følgende møde:

MED STEMMERET deltager 2 repræsentanter fra hver af de tilsluttede idrætssammenslutninger / idrætsråd i regionens kommuner. Fra kommuner uden samvirker / råd kan deltage 2 idrætsledere, der kan repræsentere idrætten i den enkelte kommune.

MØDERET UDEN STEMMERET har følgende:

Udpegede IRH repræsentanter i regionale udvalg. Udvalgsmedlemmer i de af IRH nedsatte arbejdsudvalg. Personer udpeget af de enkelte Idrætssammenslutninger / råd, eller idrætsledere, der kan repræsenterer idrætten i den enkelte kommune, udover de 2 repræsentanter med stemmeret.

b) BESTYRELSEN, der varetager IRH's daglige ledelse, består af 8 medlemmer: formand, kasserer og 6 medlemmer.

Formanden og kassereren kan ikke være samme person.

IRH's daglige ledelse er bestyrelsen, der i sit virke er ansvarlig overfor repræsentantskabet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov.

6. REPRÆSENTANTSKABSMØDET

a) Afholdes inden udgangen af første kvartal, og indkaldes af bestyrelsen senest 15. januar.

Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 1. februar.

Et lovligt varslet forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis forslagsstilleren møder.

Senest en uge før repræsentantskabsmødet fremsendes bestyrelsens skriftlige beretning, revideret årsregnskab samt evt. indkomne forslag til behandling.

DAGSORDENEN skal indeholde følgende:

1: Valg af dirigent.

2: Bestyrelsen aflægger beretning, herunder evt. delberetninger fra underudvalg.

3: Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4: Indkomne forslag.

5: Valg efter forslag fra de stemmeberettigede repræsentanter:

a) Lige år: Formand

b) Ulige år: Kasserer

c) Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer

d) Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer

e) Hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter (1. og 2. suppleant)

f) Hvert år: 2 revisorer og suppleanter for disse

6: Eventuelt.

b) Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Der indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen eller mindst 10 stemmeberettigede repræsentanter skriftligt ønsker det.

Dagsorden for mødet skal fremgå af indkaldelsen. Mødet skal afholdes senest 4 uger efter ønsket om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde er fremsat.

c) Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindelig stemmeflertal.

Ved afstemninger om forslag til vedtægtsændringer og nedlæggelse af IRH gælder ligeledes almindelig stemmeflertal, dog skal minimum repræsentanter for 2/3 af de stemmeberettigede kommuner være fremmødt.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ikke er fremmødt, vil et efterfølgende repræsentantskabsmøde kunne træffe beslutning ved almindelig stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde

7. TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af formanden eller et flertal af den samlede bestyrelse.

8. OMKOSTNINGSDÆKNING

Dækning af udgifter til administration, konsulentvirksomhed, mødevirksomhed m.m. bevilges af bestyrelsen.

9. REGNSKABSÅR

Forenings regnskabsår er kalenderåret.

10. FORVALTNING AF FORENINGENS MIDLER.

Foreningens midler indsættes i pengeinstitut efter bestyrelsens valg.

På driftskonti kan der disponeres af formanden og kassereren hver for sig.

På alle øvrige konti, fondsmidler og reservekapital kan kun disponeres af formanden og kassereren i forening eller et flertal af bestyrelsen.

11. REVISION

Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer, der skal revidere regnskabet forud for den årlige generalforsamling.

Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik og i overensstemmelse med reglerne i lov om støtte til folkeoplysning.

12. VED OPHØR

Ved IRH's ophør skal eventuelle aktiver fordeles til Idrætslige formål i region hovedstaden, primært til leder- og instruktøruddannelser.


28.02.2008, 23.02.09, 24.02.11

(KAI stiftet 05.12.1988)