Repræsentantskabsmøde og beretning

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal, og indkaldes af bestyrelsen senest den 15. januar.

Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 1. februar.

IRH, referat fra repræsentantskabsmøde, tirsdag den 27.04.2022

1. Valg af dirigent.
Poul Rohlin Nielsen, Hillerød blev valgt.

Poul konstaterede, at repræsentantskabsmøde var rettidigt indkaldt iht. vedtægterne.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Jan aflagde beretning, se bestyrelsens skriftlige beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Niels fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Ingen modtaget.

5.Valg efter forslag fra de stemmeberettigede repræsentanter:

På valg: Formand Jan Mogensen, blev genvalgt (Herlev)
Kasserer Niels Østergaard, (Ishøj)            

På valg: Bestyrelsesmedlem John Borelli, blev genvalgt (Høje Taastrup)

På valg: Bestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen, blev genvalgt (Hillerød)

På valg: Bestyrelsesmedlem Jørgen Jørgensen, blev genvalgt (Tårnby)

John Sørensen, blev genvalgt, (Gladsaxe)

Jørgen Busch Chrisensen, (Helsingør)

Poul Møller Hansen, (Allerød)

På valg:
1. Suppl. Lars la Cour blev genvalgt (Fredensborg)
2. Suppl. Vakant.

På valg: Revisor Leif Braunstein, blev genvalgt (Ishøj)
På valg: Revisor, Poul Rohlin Nielsen blev valgt (Albertslund)

På valg: Revisorsuppleant, Vakant.
På valg: Revisorsuppleant, Vakant.
6. Eventuelt.
Ingen emner. 

 

Bestyrelsens beretning for 2021

Formandens skriftlige beretning

Året 2021 har igen været et særdeles stille år i relation til Idrættens Samarbejdsudvalg, primært som følge af de mange og varierende restriktioner i samfundet i forbindelse med udviklingen af coronaens hærgen. Vi har igen i år modtaget økonomisk støtte til gennemførsel af den omfattende uddannelses-aktivitet, som i en del perioder har været mulig. De øvrige arbejdsopgaver i ISU løses ved en frivillig indsats, som også er kendetegnet for masser af anden god idrætslederindsats.

De tidligere såkaldte amtslige kommunalfuldmagtstilskud på Kulturministeriets område på over 250.000 kr. årligt er forblevet i staten, og ad den vej modtog vi for året 2021 kr. 559.218 (uændret i forhold til 2020) til vores uddannelsesaktiviteter. Vi modtager nu beløbet direkte fra Kulturministeriet, mens det i en lang årrække administrativ skete via Gladsaxe Kommune. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et rigtig godt samarbejde med kommunens Børne- og Kulturforvaltning, som vi har refereret til. Ikke mindst til Pia Bagger, der i mange år kendt os og vores virke for at inspirere, uddanne og udvikle idrætsledere - og i det hele taget forbedre idrættens vilkår i Region Hovedstaden. Men vi har allerede fået etableret et tilsvarende godt samarbejde med konsulenterne i Kulturministeriet.

 

Kursusaktiviteterne har som nævnt været påvirket af restriktionerne i 2021, og det har besværliggjort bestræbelserne på at få inddraget alle regionens kommuner i vores arbejde, men det virker som om interessen og lysten til at søge til kursusstederne er ret god.

Vi arbejder derfor fortsat med at få mere synligt fodfæste i alle hjørner af regionen, i et godt samarbejde med idrætsledere og politikerne overalt i regionen. Der sker jævnligt udskiftninger overalt, så der vil hele tiden være behov for en indsats på dette område.

Det er vores formål, at vi bliver opfattet som en organisation, som udover de direkte kursustilbud også stimulerer til udvikling og gennemførelse af en tidssvarende idrætspolitik i hele regionen. Vores medlemsorganisation IRH (Idrætsråd Region Hovedstaden) omfatter alle idrætsråd og idrætssamvirker i hele regionen, og der er tætte bånd til disse og dermed til de lokale foreninger i de enkelte kommuner.

Det indbyrdes samarbejde i ISU fungerer meget tilfredsstillende, ganske som det har gjort det i årtier. Idrættens Samarbejdsudvalg ser det som sin fornemste opgave, at vi med fælles holdninger opnår en udbredt velvilje til en fortsat udvikling af rammerne og vilkårene for idrætsudfoldelse. Det er den samme personkreds, som i ISUs ledelse har sikret dette arbejde. Vi har den udfordring bedre at involvere yngre kræfter i ledelsen, og vi vil i det kommende år arbejde med det.

Idrætspolitik

Kommunerne i Region Hovedstaden har en formuleret idrætspolitik – mange steder nyligt revideret - og det er vi godt tilfredse med. Desuden er mange af regionens kommuner inde i billedet som Team Danmark centre med en stor koncentration af eliteidrætsudøvere i vort område til følge. Det er glædeligt, at denne udvikling på flot vis fastholdes, selv om mange kommuner i det øvrige land også gør sig attraktive i forhold til både elite- og breddeidrættens vilkår. Ligeledes har mange af regionens folkeskoler etableret en idrætsprofil, dels med særlige idrætsklasser og dels egentlige idrætsskoler, foruden nogle velbesøgte idrætsefterskoler. Helt naturligt drager en del af de unge til efterskoler uden for vores område, men de kommer heldigvis tilbage og vender tilbage til deres barndomsforeninger.

I 2021 savnede vi de store idrætsbegivenheder overalt, så regionens største arenaer har det meste af året stået tomme for såvel idræt som musikkoncerter. EM i fodbold blev med et års forsinkelse gennemført i sommeren 2021 og det med stor succes, såvel sportsligt som arrangementsmæssigt. I andre perioder var der restriktioner, og det betød at mange af vores eliteforeninger gik glip af entreindtægter og anden eksponering. Tour de France 2021 skulle starte netop i København, men den oplevelse er også blevet udsat, nu ser vi frem til en enestående oplevelse, når hele feltet og karavanen starter årets tour netop i København. Men coronaen satte sig i høj grad også på idrættens vilkår, ikke alene topidrætten men i nok så høj grad på breddeidrætten. Sammen med lukning af skoler og andre uddannelsessteder gav det negativ indflydelse på udviklingen af børn og unges fysiske og sociale kompetencer. Økonomisk har kompensationspakkerne bevirket, at langt de fleste idrætsforeninger er kommet gennem pandemien uden væsentligt økonomisk efterslæb.

Rostadion

Vi har i mange år været haft interesse i de idrætslige forhold på Bagsværd Sø, og længe har trængt til en større renovering til gavn og glæde for roning og kano- og kajaksporten. Tilbage i 2015 blev der udarbejdet en VVM redegørelse, som indeholder en vurdering af projektets indvirkning på miljø i bred forstand. Fonden Danmarks Rostadion søgte de fornødne tilladelser, og fik dem i 2018 og gik i gang med udbud af bygge- og anlægsenterpriserne. Projektets tilladelser kunne dog indankes, og ankemyndighederne er siden flyttet til Viborg i forbindelse med de statslige udflytninger.

Det har gjort behandlingen meget forsinket og ind imellem er der kommet skærpede EU-regler om naturbeskyttelse og i mellemtiden er nogle af de givne tilladelser blevet forældede. De underskrevne kontrakter er blevet annulleret, og man venter stadig på at få afklaring af klagesagerne.

Alt imens lykkedes at afvikle VM i kano og kajak sprint. Aldrig før har de dygtige danske udøvere haft mulighed for at vinde medaljer i både OL og VM i samme år. Det blev en sportslig succes, ligesom arrangørerne fik stor ros for at udvise god ledelse og alsidighed. Skoven ved Bagsværd Sø var under verdensmesterskabet forvandlet til et mekka af spændende outdoor aktiviteter. Det var et fremragende samarbejde med Gladsaxe og Lyngby-Tårbæk kommuner, Region Hovedstaden og Sport Event Danmark.

Vi håber fortsat på, at det i en ikke alt for fjern fremtid bliver en endnu bedre og velfungerende ramme for disse idrætsgrene til både nationale og internationale regattaer, så vi får et ideelt eksempel på, hvordan et idrætsanlæg flot kan spille sammen med en unik og storslået natur.

Brugerbetaling – nej tak

Desværre er der stadig drøftelser om etablering af forskellige former for brugerbetaling for idrætsudøvere i nogle kommuner. Betaling for at komme og motionere på idrætsanlæg og benytte mødelokaler kan vi naturligvis ikke gå ind for, ligesom vi er imod forskellige begrænsninger i de nuværende medlemstilskud. Mange analyser viser det gavnlige i bevægelse og motion, og foreningsidrætten har bevist sin store værdi i at tilbyde stadig flere attraktive muligheder for alle aldersgrupper. Vi håber, at der også fremadrettet findes mere fornuftige løsninger på kommunernes økonomi end ekstra byrder til den frivillige idræt.

Der har i mange år været en aftale mellem kommunerne i Københavnsområdet om at man ikke behøvede at dyrke sin idræt i den kommune hvor man bor, for at foreningen modtog sit medlemstilskud. Denne debat ulmer stadig, men vi håber, at der findes en politisk løsning på dette problem. For eksempel er det jo ikke i alle kommuner, at der findes foreninger i alle idrætsgrene.

Ligeledes er der mange steder mangel på faciliteter. Der kan fortsat konstateres begrænset facilitetstid- og adgang, hvilket medfører lange ventelister rundt om i vores region, især i svømning, gymnastik og fodbold er det et typisk problem for foreningsidrætten og dermed de potentielle deltagere. Det mærkes især i Københavns Kommune, som samtidig er plaget af mange uromagere, som forstyrrer og ødelægger idrætsaktiviteterne. For efterhånden en del år siden besluttede man at indføre vagtmandsløse idrætsanlæg, og det har medført en vældig utryghed blandt børn og unge og deres forældre. Kommunen er nu opmærksom på problemet, så vi håber på, at der igen kan skabes tryghed på alle idrætsanlægene. Det er heldigvis lykkedes DGI og DIF at få Københavns Kommune til at udvise større forståelse for en mangeårig nedprioritering af faciliteterne til idrætslige og motionsmæssige formål. Måske er vi nået til et vendepunkt, for i 2021 har kommunen fået 1 mia.kr. til at bygge og forbedre idrætsfaciliteter for.  

Konferencen for regionens idrætssamvirker

Den årlige konference for idrætsråd og idrætssamvirker i regionen var planlagt til afholdelse i november på Kollekolle. Lige siden 1993 har vi afholdt denne til inspiration for repræsentanter for idrætsledere i alle kommunerne, og efter en coronalukning i 2020 kunne vi igen i november 2021 byde velkommen til idrætslederkonference.

Først var der et indlæg om hvordan vi som idrætsorganisationer kan hjælpe foreningerne med synlighed, kommunikation og rekruttering gennem brug af sociale medier som et supplement til traditionelle former som e-mail, hjemmesider og trykte medier.

Vi havde inviteret dr. Imran Rashid til at dele sin viden om de menneskelige omkostninger ved en digitaliseret tilværelse baseret på målbarhed. Han tog udgangspunkt i sin tidligere karriere som deltager på det danske taekwondolandshold. Hans pointe var, at foreningerne og idrætten udgør en nøglerolle for nutiden og fremtidens mentale trivsel for både børen, unge og voksne. En god coach gør tillige teams stærkere og skaber bedre resultater.

Med eksempler fra Gladsaxe blev der præsenteret flere gode tiltag. Et godt bookingsystem til kommunens lokaler, så lån og fordeling sker på en god måde. Det er suppleret med kamera overvågning, så man minimerer misbrug af haltiderne. Desuden har man en digital oversigt ”Glad Fritid” over alle foreningers tilbud, så borgerne nemt kan se de mange forskelle tilbud, der findes.

Endelig blev vi præsenteret for en ny Folkeoplysningspolitik i Egedal Kommune. Den havde en indbygget handlingsplan og facilitetspolitik med en fremtidig udviklingsplan for idrætten.

Kursustilbud

Vi er tilfredse med det høje niveau for søgning på vore mange fælles tværgående kurser, specielt i betragtning af coronaens hærgen det mest af året. Konceptet er det samme, og i 2021 gennemførtes hele 73 kurser, heraf en stor del førstehjælpskurser i de enkelte foreninger. Samlet var der 1.329 kursister, pænt fordelt på regionens kommuner.

Siden kursusaktiviteten startede for 28 år siden, er det samlede udbud undergået en væsentlig udvikling. Vi følger udviklingen på uddannelses- og kompetenceområdet og bestræber os på at tilgodese nye tendenser og så mange kursister som muligt. Der kom x nye kurser til i 2021, og allerede nu er der yderligere et nyt i 2022.

Kursusavisen udsendes elektronisk, og der er registreret mange mailadresser på foreningsledere og tidligere deltagere, så den når ud til et stort netværk på ca. 14.000 idrætsledere mv. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige en stor tak til Jan Mogensen for en energisk og velfungerende administration.   

Sundhed og motion

Det er vores indtryk, at idrætsudøvernes adgang til sundhedssystemet stadig er rimelig god. Den generelle fokus på sundhed, motion, ernæring og skadesforebyggelse er fortsat stigende. Naturligt nok, for levealderen og ikke mindst behovet for pleje er vidt forskellig for de, der motionerer og de, der ikke gør. Der er store samfundsmæssige besparelser ved at satse på en livslang motion og tilhørende attraktive tiltag og tilbud. Folkeskolerne bidrager også med initiativer til mere motion integreret i undervisningen, og det understøttes af et godt samarbejde med de lokale foreninger.

De landsdækkende idrætsorganisationer, DGI og DIF, præsenterede i forbindelse med udredningen af idrættens vilkår den fælles vision for 2025 gående ud på, at 50 % af befolkningen skal dyrke motion i idrætsforeninger og i alt skal 75 % dyrke motion i det hele taget. Det svarer stadig til en stigning på næsten henholdsvis 325.000 og 600.000 deltagere, og selvom der fortsat er fremgang, så er der rigtig langt til at komme i mål med denne ambitiøse vision. Det skal dog tilføjes at selve medlemsbegrebet er under revurdering, så man bedre kan rumme alle organiserede idrætsudøvere. 

I 2021 skriftede Dansk Firmaidætsforbund navn til Dansk Firmaidræt. Med arbejdspladserne som omdrejningspunkt arbejder firmaidrætten målrettet på at få nye grupper til at dyrke motion. ”Et sjovere Danmark i bevægelse” er titlen på firmaidrættens Strategi 2019-2023. Implementeringen er fortsat i gang med fokus på arbejdspladserne og ungdomsuddannelserne. I hovedstadsområdet fremmes indsatsen gennem de lokale firmaidrætsforeninger ved en styrkelse af relationerne til arbejdspladserne.

TV 2 Lorry

Idrættens Samarbejdsudvalg har lige siden TV 2’s start for godt 30 år siden udgjort en væsentlig del af Lorrys ledelse – primært i repræsentantskabet, men også i bestyrelsen, hvor ISUs formand, Jens Risum været med i bestyrelsen siden 2015, først som menigt medlem og 2017 som formand for TV 2 Lorry, senest genvalgt for en 2-årig periode til udgangen af 2022. Vi har 6 medlemmer af repræsentantskabet, og vi deltager aktivt i drøftelserne om programindhold, så man bedre appellerer til den yngre del af befolkningen – og ikke mindst til de idrætsinteresserede. 

I forbindelse med medieforhandlingerne i 2019 blev der udvist stor energi for at sikre Lorrys og de andre regionale TV stationers selvstændighed, og der er en vis spænding på om den forestående genåbning af medieforliget kan få betydning. Der er blandt politikerne en erkendelse af et behov for mere og bedre regionalt og kommunalt stof, mange lokalaviser har kun minimalt redaktionelt stof, og alle lider under hård konkurrence fra tech-giganterne. Sammenlignet med de syv andre regioner har vi i vores område en udfordring i at vi skal betjene mere end en tredjedel af landets borgere og kommuner for de samme penge som de andre regioner. Men en del politikere er opmærksom på denne skævhed.    

Afslutning

Vi kan endnu en gang glæde os over, at mange af idrætsudøverne i vort område har opnået flotte resultater, ligesom der har i 2021 har været fremgang i antallet af idrætsudøvere i Region Hovedstaden. Der er også sket forbedringer i en del idrætsfaciliteter, men mange steder kan det konstateres, at der fortsat er et stort efterslæb i både vedligeholdelse og nyanlæg, når vi sammenligner os med andre regioner. Vi vil kæmpe for øget politisk bevågenhed på dette område.   

ISU
Det gode samarbejde i ISU, bestående af DIF, DGI, DFIF og os fortsætter. Et samarbejde som alle tager alvorligt og er engageret i. Og endnu en stor tak til Forvaltningen i Gladsaxe Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde igen i det forgangne år.

Økonomi
Vores aktivitet har igen i år har været tilpasset de aktiviteter, som vi får aktivitetstilskud til.

Atter en stor tak for et godt og udbytterigt samarbejde i IRH’s bestyrelse, hvor repræsentationen fra de mange forskellige samråd i hovedstadsregionen giver os et godt og motiverende indblik i de mange gode tiltag, der igangsættes i vores kommuner.

Jan Mogensen, formand IRH, april 2022