Repræsentantskabsmøde og beretning

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal, og indkaldes af bestyrelsen senest den 15. januar.

Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 1. februar.

IRH, referat fra repræsentantskabsmøde, tirsdag den 7.10.2021

1. Valg af dirigent.
Poul Rohlin Nielsen, Hillerød blev valgt.

Poul konstaterede, at repræsentantskabsmøde var rettidigt indkaldt iht. vedtægterne.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Jan aflagde beretning, se bestyrelsens skriftlige beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Niels fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Ingen modtaget.

5.Valg efter forslag fra de stemmeberettigede repræsentanter:

Formand Jan Mogensen, (Herlev)
På valg: Kasserer Niels Østergaard, blev genvalgt, (Ishøj)            

Bestyrelsesmedlem John Borelli, (Høje Taastrup)

Bestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen, (Hillerød)

Bestyrelsesmedlem Jørgen Jørgensen, (Tårnby)
På valg: John Sørensen, blev genvalgt, (Gladsaxe)
Nyvalg: Jørgen Busch Chrisensen, (Helsingør)
På valg: Poul Møller Hansen, blev genvalgt (Allerød)

På valg:
1. Suppl. Lars la Cour blev valgt (Fredensborg)
2. Suppl. Vakant.

På valg: Revisor Leif Braunstein, blev genvalg (Ishøj)
På valg: Revisor Inge Vibeke Johansen, blev genvalgt (Albertslund)

På valg: Revisorsuppleant, Poul Rohlin Nielsen, blev valgt, (Hillerød)
På valg: Revisorsuppleant, Vakant.
6. Eventuelt.
Ingen emner. 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2020

Formandens skriftlige beretning

Året 2020 har været et særdeles stille år i relation til vores fælles opgaver i regi af Idrættens Samarbejdsudvalg, primært som følge af de mange og varierende restriktioner i samfundet i forbindelse med udviklingen af coronaens hærgen. Vi har igen i år modtaget økonomisk støtte til gennemførsel af den omfattende uddannelses-aktivitet, som i perioder har været mulig.

De tidligere såkaldte amtslige kommunalfuldmagtstilskud på Kulturministeriets område på over 250.000 kr. årligt er forblevet i staten, og ad den vej modtog vi for året 2020 kr. 559.442 (en stigning på en procent i forhold til 2019) til vores uddannelsesaktiviteter. Det sker via Gladsaxe Kommune, som fortsat står for den administrative side af sagen. Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunens Børne- og Kulturforvaltning, som vi refererer til. Især Pia Bagger har i mange år kendt os og vores virke for at inspirere, uddanne og udvikle idrætsledere - og i det hele taget forbedre idrættens vilkår i Region Hovedstaden.

Kursusaktiviteterne har som nævnt været påvirket af restriktionerne i 2020, og det har besværliggjort bestræbelserne på at få inddraget alle regionens kommuner i vores arbejde, men det virker som om interessen og lysten til at søge til kursusstederne er ret god.

Vi arbejder derfor fortsat med at få mere synligt fodfæste i alle hjørner af regionen, i et godt samarbejde med idrætsledere og politikerne overalt i regionen. Der sker jævnligt udskiftninger overalt, så der vil hele tiden være behov for en indsats på dette område.

Det er vores formål, at vi bliver opfattet som en organisation, som udover de direkte kursustilbud også stimulerer til udvikling og gennemførelse af en tidssvarende idrætspolitik i hele regionen. Vores medlemsorganisation IRH (Idrætsråd Region Hovedstaden) omfatter alle idrætsråd og idrætssamvirker i hele regionen, og der er tætte bånd til disse og dermed til de lokale foreninger i de enkelte kommuner.

Idrætspolitik

Kommunerne i Region Hovedstaden har en formuleret idrætspolitik – mange steder nyligt revideret - og det er vi godt tilfredse med. Desuden er mange af regionens kommuner inde i billedet som Team Danmark centre med en stor koncentration af eliteidrætsudøvere i vort område til følge. Det er glædeligt, at denne udvikling på flot vis fastholdes, selv om mange kommuner i det øvrige land også gør sig attraktive i forhold til både elite- og breddeidrættens vilkår. Ligeledes har mange af regionens folkeskoler etableret en idrætsprofil, dels med særlige idrætsklasser og dels egentlige idrætsskoler, foruden nogle velbesøgte idrætsefterskoler.

I 2020 savnede vi de store idrætsbegivenheder overalt, så regionens største arenaer har det meste af året stået tomme for såvel idræt som musikkoncerter. Desværre blev EM i fodbold udsat, men det lykkes forhåbentligt i stedet at blive realiseret i sommeren 2021. Indtil da må vi nøjes med dansk topidræt på tomme tilskuertribuner. Tour de France 2021 skulle starte netop i København, men den oplevelse er også blevet udsat. Coronaen sætter sig i høj grad også på idrættens vilkår, ikke alene topidrætten men i nok så høj grad på breddeidrætten. Sammen med lukning af skoler og andre uddannelsessteder giver det negativ indflydelse på udviklingen af børn og unges fysiske og sociale kompetencer.

Bagsværd Rostadion

Vi har i mange år været haft interesse i de idrætslige forhold på Bagsværd Sø, længe har trængt til en større renovering til gavn og glæde for roning og kano- og kajaksporten. Tilbage i 2015 blev der udarbejdet en VVM redegørelse, som indeholder en vurdering af projektets indvirkning på miljø i bred forstand. Fonden Danmarks Rostadion søgte de fornødne tilladelser, og fik dem i 2018 og gik i gang med udbud af bygge- og anlægsenterpriserne. Projektets tilladelser kunne dog indankes, og ankemyndighederne er siden flyttet til Viborg i forbindelse med de statslige udflytninger.

Det har gjort behandlingen meget forsinket og ind imellem er der kommet skærpede EU-regler om naturbeskyttelse og i mellemtiden er nogle af de givne tilladelser blevet forældede. De underskrevne kontrakter er blevet annulleret, og man venter stadig på at få afklaring af klagesagerne. Indtil da er det desværre ikke muligt at afholde større internationale rokonkurrencer på dansk grund. Vi håber fortsat på, at det i en ikke alt for fjern fremtid bliver en velfungerende ramme for disse idrætsgrene til både nationale og internationale regattaer, så vi får et ideelt eksempel på, hvordan et idrætsanlæg flot kan spille sammen med en unik og storslået natur.

Brugerbetaling – nej tak

Desværre er der stadig drøftelser om etablering af forskellige former for brugerbetaling for idrætsudøvere i nogle kommuner. Betaling for at komme og motionere på idrætsanlæg og benytte mødelokaler kan vi naturligvis ikke gå ind for, ligesom vi er imod forskellige begrænsninger i de nuværende medlemstilskud. Mange analyser viser det gavnlige i bevægelse og motion, og foreningsidrætten har bevist sin store værdi i at tilbyde stadig flere attraktive muligheder for alle aldersgrupper. Vi håber, at der også fremadrettet findes mere fornuftige løsninger på kommunernes økonomi end ekstra byrder til den frivillige idræt.

Der har i mange år været en aftale mellem kommunerne i Københavnsområdet om at man ikke behøvede at dyrke sin idræt i den kommune hvor man bor, for at foreningen modtog sit medlemstilskud. Denne debat ulmer stadig, men vi håber, at der findes en politisk løsning på dette problem. For eksempel er det jo ikke i alle kommuner, at der findes foreninger i alle idrætsgrene.

Ligeledes er der mange steder mangel på faciliteter. Der kan fortsat konstateres begrænset facilitetstid- og adgang, hvilket medfører lange ventelister rundt om i vores region, især i svømning, gymnastik og fodbold er det et typisk problem for foreningsidrætten og dermed de potentielle deltagere. Det mærkes især i Københavns Kommune, som samtidig er plaget af mange uromagere, som forstyrrer og ødelægger idrætsaktiviteterne. For efterhånden en del år siden besluttede man at indføre vagtmandsløse idrætsanlæg, og det har medført en vældig utryghed blandt børn og unge og deres forældre. Kommunen er nu opmærksom på problemet, så vi håber på, at der igen kan skabes tryghed på alle idrætsanlægene. Nu er vi i et kommunalt og regionalt valgår, og det er lykkedes DGI og DIF at få Københavns Kommune til at udvise større forståelse for en mangeårig nedprioritering af faciliteterne til idrætslige og motionsmæssige formål. 

Konferencen for regionens idrætssamvirker

Den årlige konference for idrætsråd og idrætssamvirker i regionen var planlagt til afholdelse i november på Kollekolle. Lige siden 1993 har vi afholdt denne til inspiration for repræsentanter for idrætsledere i alle kommunerne, men corona restriktionerne umuliggjorde desværre en gennemførelse.

Kursustilbud

Vi er tilfredse med det høje niveau for søgning på vore mange fælles tværgående kurser, specielt i betragtning af coronaens hærgen det mest af året. Konceptet er det samme, og i 2020 gennemførtes 78 kurser, heraf en stor del førstehjælpskurser i de enkelte foreninger. Samlet var der ca. 1.800 tilmeldinger, pænt fordelt på regionens kommuner.

Siden kursusaktiviteten startede for 27 år siden, er det samlede udbud undergået en væsentlig udvikling. Vi følger udviklingen på uddannelses- og kompetenceområdet og bestræber os på at tilgodese nye tendenser og så mange kursister som muligt.

Kursusprogrammet udsendes elektronisk, og der er registreret mange mailadresser på foreningsledere og tidligere deltagere, så den når ud til et stort netværk på ca. 14.000 idrætsledere mv.

I efteråret havde vi møde med Gladsaxe Kommunes chef for Kultur, Fritid og Unge, Søren Nabe-Nielsen, og kommunens idrætskonsulent Pia Bagger. Vi orienterede om vores aktiviteter, og blev bedt om at hjælpe til med et tværkommunalt idrætssamarbejde for særligt udfordrede unge. Det imødekom vi selvfølgelig uden tøven.

 Sundhed og motion

Det er vores indtryk, at idrætsudøvernes adgang til sundhedssystemet stadig er rimelig god. Den generelle fokus på sundhed, motion, ernæring og skadesforebyggelse er fortsat stigende. Naturligt nok, for levealderen og ikke mindst behovet for pleje er vidt forskellig for de, der motionerer og de, der ikke gør. Der er store samfundsmæssige besparelser ved at satse på en livslang motion og tilhørende attraktive tiltag og tilbud. Folkeskolerne bidrager også med initiativer til mere motion integreret i undervisningen, og det understøttes af et godt samarbejde med de lokale foreninger.

De landsdækkende idrætsorganisationer, DGI og DIF, præsenterede i forbindelse med udredningen af idrættens vilkår den fælles vision for 2025 gående ud på, at 50 % af befolkningen skal dyrke motion i idrætsforeninger og i alt skal 75 % dyrke motion i det hele taget. Det svarer stadig til en stigning på næsten henholdsvis 325.000 og 600.000 deltagere, og selvom der fortsat er fremgang, så er der rigtig langt til at komme i mål med denne ambitiøse vision.

Firmaidrættens satsning på at få nye grupper til at dyrke motion har været i gang siden 2018 og

”Et sjovere Danmark i bevægelse” er titlen på firmaidrættens Strategi 2019-2022. Implementeringen er fortsat i gang med fokus på arbejdspladserne og ungdomsuddannelserne samt på kollegamotion. I hovedstadsområdet fremmes indsatsen gennem de lokale firmaidrætsforeninger ved en styrkelse af konsulentfunktionen.

TV 2 Lorry

Idrættens Samarbejdsudvalg har lige siden TV 2’s start for godt 30 år siden udgjort en væsentlig del af Lorrys ledelse – primært i repræsentantskabet, men også i bestyrelsen, hvor ISUs formand, Jens Risum været med i bestyrelsen siden 2015, først som menigt medlem og 2017 som formand for TV 2 Lorry, senest genvalgt for en 2-årig periode til udgangen af 2022. Vi har 6 medlemmer af repræsentantskabet, og vi deltager aktivt i drøftelserne om programindhold, så man bedre appellerer til den yngre del af befolkningen – og ikke mindst til de idrætsinteresserede. 

I forbindelse med medieforhandlingerne i 2019 blev der udvist stor energi for at sikre Lorrys og de andre regionale TV stationers selvstændighed, og der er en vis spænding på om den forestående genåbning af medieforliget kan få betydning. Der er blandt politikerne en erkendelse af et behov for mere og bedre regionalt og kommunalt stof, mange lokalaviser har kun minimalt redaktionelt stof, og alle lider under hård konkurrence fra tech-giganterne. 

Vi kan endnu en gang glæde os over, at mange af idrætsudøverne i vort område har opnået flotte resultater, ligesom der har i 2020 har været fremgang i antallet af idrætsudøvere i Region Hovedstaden. Der er også sket forbedringer i en del idrætsfaciliteter, men mange steder kan det konstateres, at der fortsat er et stort efterslæb i både vedligeholdelse og nyanlæg, når vi sammenligner os med andre regioner. Vi vil kæmpe for øget politisk bevågenhed på dette område.   

DIF regionsrepræsentant
John Borelli fra Høje Taastrup er fortsat regionsrepræsentant i DIF og deltager dermed i DIF’s årlige repræsentantskabsmøde, som Idrætsrådenes repræsentant.

Også dette område har ligget stile i 2020.

Luftmateriel mv.
Vi er fortsat langsomt i gang med at udfase denne aktivitet. Man kan således ikke bestille udkørsel mere.
Området har ligger helt stille i 2020.

Atter stor tak til halvagterne i Gladsaxe kommune, som yder en uvurderlig indsats vedr. opbevaring og udlevering af floorballbanerne. 

ISU
Det gode samarbejde i ISU, bestående af DIF, DGI, DFIF og os fortsætter. Et samarbejde som alle tager alvorligt og er engageret i. Og endnu en stor tak til Forvaltningen i Gladsaxe Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde igen i det forgangne år.

Økonomi
Vores aktivitet har igen i år har været tilpasset de aktiviteter, som vi får aktivitetstilskud til.

Atter en stor tak for et godt og udbytterigt samarbejde i IRH’s bestyrelse, hvor repræsentationen fra de mange forskellige samråd i hovedstadsregionen giver os et godt og motiverende indblik i de mange gode tiltag, der igangsættes i vores kommuner.

På bestyrelsernes vegne
Jan Mogensen, formand, september 2020