Repræsentantskabsmøde og beretning

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal, og indkaldes af bestyrelsen senest den 15. januar.

Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 1. februar.

Referat fra repræsentantskabsmøde i IRH torsdag den 2. marts 2023

 DAGSORDEN, i h. t. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent. Lars Engelberth blev valgt.
  Lars konstaterede, at indkaldelse var rettidigt udsendt    
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
  Skriftlig beretning er udsendt.

  Jan supplerede beretningen med følgende:
  Vi har i mere end 25 år fået til tilskud til at gennemføre konferencer og udbyde kurser, første fra Københavns Amt frem til 1.01.2007. Siden fra Kulturministeriet.

I år er det blevet lidt mere spændende, vi er fortsat uden finanslov for 2023.

Vi er startet vores kursusaktivitet op, uden at vide om det er for egen regning.

Tilmeldinger til kurser er desværre lidt mere beskedent end normalt, men det kan selvfølgelig nå at ændre sig.

DIF har stoppet med udbud af kurser, vi var efterhånden den eneste bruger. Men vi har fået en aftale om at forsætte med deres tidligere kurser. Og vi har altid selv indgået aftaler med underviserne om tid og sted, så de fortsætter. 

Vores kursister efterspørger ny kurser, så vi modtager ideer med stor tak.
Vi prøver med et Indlæg om: Hvordan fastholder vi vores unge i foreningerne? Undersøgelse om de unges motions- og idrætsvaner. Indlæg ved Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut (Idan)

Konferencen
Vi gennemfører igen konference i november, den 17. og 18., og igen på Kollekolle.

Igen vil vi fokusere på erfaringsudveksling.  Og i den forbindelse glæder jeg mig over at Danske Idrætsråd og Samvirker er startet op. Det kan givet på sigt udvide muligheden for erfaringsudveksling. Og derigennem styrke idrætsrådenes virke ude i kommunerne.

Vi lagde op til det samarbejde for 25 år siden, men vi fik afslag den gang fra femby- samarbejdet.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

Niels fremlagte det reviderede regnskab, som blev godkendt.

4. Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.

5. Valg efter forslag fra de stemmeberettigede repræsentanter:                

       På valg

Formand Jan Mogensen, (Herlev)
På valg: Kasserer Niels Østergaard (Ishøj), Niels blev genvalgt.                    

På valg: John Sørensen (Gladsaxe), John blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem John Borelli (Høje Taastrup)
Bestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen (Hillerød)
Bestyrelsesmedlem Jørgen Jørgensen, (Tårnby)
På valg: Poul Møller Hansen, (Allerød), Poul blev genvalgt.
På valg: Jørgen Busch Christensen (Helsingør), Jørgen blev genvalgt.


På valg:
1. Suppl. Lars la Cour, (Fredensborg), Lars blev genvalgt.

 1. Suppl.vakant

På valg: Revisor Leif Braunstein, (Ishøj) blev genvalgt.

       På valg: Revisor Lars Engelberth (Rudersdal) blev valgt.

På valg: Revisorsuppleant Vakant
På valg: Revisorsuppleant Vakant

 1. Eventuelt.

Ingen emner.

Dirigent Lars Engelberth

 

---------------------------------------

ISU og IRH årsberetning 2022

Skriftlig beretning

Året 2022 gav heldigvis mulighed for successivt at genoptage de mange idrætsaktiviteter efter coronaens hærgen i to år, og således har der været god gang i den igen i relation til Idrættens Samarbejdsudvalg. Vi har igen i år modtaget økonomisk støtte til gennemførsel af den omfattende uddannelsesaktivitet, som kom op på niveau med årene forud for corona. Også de øvrige arbejdsopgaver i ISU, der alle løses ved en frivillig indsats, fungerede rigtig godt i det forløbne år.

Vi vil gerne være kendetegnet ved at vores virke går ud på at inspirere, uddanne og udvikle idrætsledere - og i det hele taget forbedre idrættens vilkår i Region Hovedstaden.

Vi arbejder derfor fortsat med at få et synligt fodfæste i alle hjørner af regionen, i et godt samarbejde med idrætsledere og politikerne overalt i regionen. Der sker jævnligt udskiftninger overalt, så der vil hele tiden være behov for en indsats på dette område.

Vores aktiviteter henhører under Kulturministeriet, og herfra modtager vi årligt et tilskud til vores uddannelsesaktiviteter. Beløbet udgjorde 564.369 kr. (en stigning på 1,3 procent i forhold til 2021). Mens det i en årrække skete via Gladsaxe Kommune, modtager vi det nu direkte fra Kulturministeriet, som vi har fået oparbejdet et godt samarbejde med.

Kursusaktiviteterne har som nævnt været påvirket af restriktionerne i 2020 og 2021, hvor det besværliggjorde bestræbelserne på at få inddraget alle regionens kommuner i vores arbejde, men nu virker igen som om interessen og lysten til at søge til kursusstederne er ret god.

Det er vores formål, at vi fungerer som en organisation, som udover de direkte kursustilbud også stimulerer til udvikling og gennemførelse af en tidssvarende idrætspolitik i hele regionen. Vores medlemsorganisation IRH (Idrætsråd Region Hovedstaden) omfatter alle idrætsråd og idrætssamvirker i hele regionen, og der er tætte bånd til disse og dermed til de lokale foreninger i de enkelte kommuner.

Det indbyrdes samarbejde i ISU fungerer meget tilfredsstillende, ganske som det har gjort det i årtier. Idrættens Samarbejdsudvalg ser det som sin fornemste opgave, at vi med fælles holdninger opnår en udbredt velvilje til en fortsat udvikling af rammerne og vilkårene for idrætsudfoldelse.

Idrætspolitik

Kommunerne i Region Hovedstaden har en formuleret idrætspolitik – mange steder nyligt revideret - og det er vi godt tilfredse med. Desuden er mange af regionens kommuner inde i billedet som Team Danmark centre med en stor koncentration af eliteidrætsudøvere i vort område til følge. Det er glædeligt, at denne udvikling på flot vis fastholdes, selv om mange kommuner i det øvrige land også gør sig attraktive i forhold til både elite- og breddeidrættens vilkår. Ligeledes har mange af regionens folkeskoler etableret en idrætsprofil, dels med særlige idrætsklasser og dels egentlige idrætsskoler, foruden nogle velbesøgte idrætsefterskoler.

Desværre har mange af vore idrætsforeninger lidt under coronaen, ungdomsmedlemmer er stoppet, ligeså trænere og ledere foruden at økonomien lider på grund af lavere kontingentindtægter og kommunale medlemstilskud. Generelt har hele bredddeidrætten oplevet en negativ indflydelse på udviklingen af børn og unges fysiske og sociale kompetencer. Det er heldigvis ikke tilfældet overalt, men en udfordring, som vi er meget opmærksom på.

I løbet af året opstod der som bekendt en energikrise, primært udsprunget af Ruslands invadering af Ukraine. Det har udløst voldsomme prisstigninger på strøm, naturgas og afledte produkter, og tillige en inflation, som man ikke har kendt i 40-50 år. En følge heraf har mange steder medført initiativer på idrætsanlæggene i form af lavere temperaturer og nogle steder er der blevet lukket for det varme vand. Vi har forståelse for at der skal spares, men finder det rimeligt, at idrætten inddrages i sådanne beslutninger.

2022 var året, hvor en af verdens allerstørste idrætsbegivenheder kom til Danmark, idet Tour de France som bekendt startede netop i København. Løbets første etape var en rundtur i Københavnsområdet, og hele verdenspressen havde udover det sportslige fokus på de mange flotte bygninger, naturen og den kæmpe opbakning som landets borgerne fulgte løbet med.

Det var glædeligt, at den politiske velvilje har været til stede i så land tid, at det lykkedes. Der var mange anerkendende ord til de danske arrangører, og godt at vi fik vist, at vi magter de helt store  internationale events.

Rostadion

Et af de helt særlige idrætsanlæg i Region Hovedstaden er Bagsværd rostadion, hvor der i rigtig mange år har været afholdt internationale idrætsbegivenheder inden for roning og kano- og kajaksporten. I mange år har anlægget på Bagsværd Sø trængt til en større renovering til gavn og glæde for roning og kano- og kajaksporten. Der er desværre både juridiske og miljømæssige udfordringer, men vi håber fortsat på, at det i en ikke alt for fjern fremtid bliver en velfungerende ramme for disse idrætsgrene til både nationale og internationale regattaer, så vi får et ideelt eksempel på, hvordan et idrætsanlæg flot kan spille sammen med en unik og storslået natur.

Brugerbetaling – nej tak

Desværre er der stadig drøftelser om etablering af forskellige former for brugerbetaling for idrætsudøvere i nogle kommuner. Betaling for at komme og motionere på idrætsanlæg og benytte mødelokaler kan vi naturligvis ikke gå ind for, ligesom vi er imod forskellige begrænsninger i de nuværende medlemstilskud. Mange analyser viser det gavnlige i bevægelse og motion, og foreningsidrætten har bevist sin store værdi i at tilbyde stadig flere attraktive muligheder for alle aldersgrupper. Vi håber, at der også fremadrettet findes mere fornuftige løsninger på kommunernes økonomi end ekstra byrder til den frivillige idræt.

Der har i mange år været en aftale mellem kommunerne i Københavnsområdet om at man ikke behøvede at dyrke sin idræt i den kommune hvor man bor, for at foreningen modtog sit medlemstilskud. Denne debat ulmer stadig, men vi håber, at der findes en politisk løsning på dette problem. For eksempel er det jo ikke i alle kommuner, at der findes foreninger i alle idrætsgrene.

Ligeledes er der mange steder mangel på faciliteter. Der kan fortsat konstateres begrænset facilitetstid- og adgang, hvilket medfører lange ventelister rundt om i vores region, især i svømning, gymnastik og fodbold er det et typisk problem for foreningsidrætten og dermed de potentielle deltagere. Det mærkes især i Københavns Kommune, som samtidig er plaget af mange uromagere, som forstyrrer og ødelægger idrætsaktiviteterne. For efterhånden en del år siden besluttede man at indføre vagtmandsløse idrætsanlæg, og det har medført en vældig utryghed blandt børn og unge og deres forældre. Kommunen er nu opmærksom på problemet, så vi håber på, at der igen kan skabes tryghed på alle idrætsanlæggene – sådan som det heldigvis er i de fleste af kommunerne i regionen.

Konferencen for regionens idrætssamvirker

Den årlige konference for idrætsråd og idrætssamvirker i regionen var planlagt til afholdelse i november på Kollekolle. Lige siden 1993 har vi afholdt konferencer til inspiration for repræsentanter for idrætsledere i alle kommunerne. Efter en aflysning i 2020 kunne vi igen afholde den i 2021 og igen i 2022, med en godt varieret indhold.

Peter Forsberg havde først et indlæg om samspillet mellem idrætsrådene og kommunerne. Han er konsulent i Videncenter for Folkeoplysning, som er en del af Idrættens Analyseinstitut. De har forestået en større undersøgelse af de lokale samråds betydning og bekræftet, at der er et stort demokratisk potentiale på en række områder såsom udfærdigelse af idrætspolitik, fordeling af lokaler, tilskudsordninger og meget andet.

Dernæst gav Bjarne Ibsen fra SDU et indlæg med titlen Idrætspolitikkens hellige køer og Danmark i bevægelse. Lidt forenklet er den offentlige støtte til idrætten uændret i 50 år, mens idrætsdeltagelsen for især voksne er steget rigtig meget. Danmark er atypisk med hensyn til de voksnes deltagelse, og den offentlige støtte retter sig alene mod børn og unge. Det kan derfor være nyttigt at gøre politikerne opmærksom på disse aspekter:  Et sundere liv, sociale fællesskaber, større livskvalitet, bedre indlæring, national sammenhængskraft, demokratisk dannelse, osv.    

Morten Nærsten fra softwarevirksomheden Motivu gav en indføring i deres system til en forenklet form for medlemsrekruttering, hvor man digitalt kan tilmelde sig til prøvetræning i en af de klubber, som er tilsluttet systemet.

Formanden for FIG, John Sørensen havde også et par interessante indlæg om henholdsvis fordele og ulemper ved digitale møder og om den nye landsdækkende organisation for idrætsråd i regi af DIF.

Kursustilbud

Vi er tilfredse med det høje niveau for søgning på vore mange fælles tværgående kurser, specielt i betragtning af coronaens hærgen det mest af året. Konceptet er det samme, og i 2022 blev der gennemført 77 kurser, heraf en stor del førstehjælpskurser i de enkelte foreninger. Samlet var der 1.266 kursister, pænt fordelt på regionens kommuner.

Siden kursusaktiviteten startede for 28 år siden, er det samlede udbud undergået en væsentlig udvikling. Vi følger udviklingen på uddannelses- og kompetenceområdet og bestræber os på at tilgodese nye tendenser og så mange kursister som muligt. Der kom 2 nye kurser til i 2022, og allerede nu er der yderligere et nyt i 2023.

Kursusavisen udsendes elektronisk, og der er registreret mange mailadresser på foreningsledere og tidligere deltagere, så den når ud til et stort netværk på ca. 14.000 idrætsledere mv. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige en stor tak til Jan Mogensen for en energisk og velfungerende administration.   

 Sundhed og motion

Det er vores indtryk, at idrætsudøvernes adgang til sundhedssystemet stadig er rimelig god. Den generelle fokus på sundhed, motion, ernæring og skadesforebyggelse er fortsat stigende. Naturligt nok, for levealderen og ikke mindst behovet for pleje er vidt forskellig for de, der motionerer og de, der ikke gør. Der er store samfundsmæssige besparelser ved at satse på en livslang motion og tilhørende attraktive tiltag og tilbud. Folkeskolerne bidrager også med initiativer til mere motion integreret i undervisningen, og det understøttes af et godt samarbejde med de lokale foreninger.

De landsdækkende idrætsorganisationer, DGI og DIF, præsenterede i forbindelse med udredningen af idrættens vilkår den fælles vision for 2025 gående ud på, at 50 % af befolkningen skal dyrke motion i idrætsforeninger og i alt skal 75 % dyrke motion i det hele taget. Det bliver mere end svært at indfri den ambition, også selv om der fortsat er fremgang i idrætsudøvelsen.

TV 2 Lorry

Idrættens Samarbejdsudvalg har lige siden TV 2’s start for godt 30 år siden udgjort en væsentlig del af Lorrys ledelse – primært i repræsentantskabet, men også i bestyrelsen. ISUs formand, Jens Risum været med i bestyrelsen siden 2015, først som menigt medlem og fra 2017 som formand for TV 2 Lorry. Med udgangen af 2022 stoppede han i bestyrelsen på grund af vedtægterne, da man ikke kan genvælges efter en embedsperiode på 8 år. Jørgen Busch stillede op til bestyrelsen, men blev ikke valgt, så herefter har alene repræsentation i repræsentantskabet. Her deltager vores 6 medlemmer er aktivt i drøftelserne om programindhold, så man bedre appellerer til den yngre del af befolkningen – og ikke mindst til de idrætsinteresserede. Straks efter årsskiftet lancerede Lorry en større ændring i strategien, herunder navneskift til TV 2 Kosmopol.

Afslutning

Vi kan endnu en gang glæde os over, at mange af idrætsudøverne i vort område har opnået flotte resultater, ligesom der har i 2022 har været fremgang i antallet af idrætsudøvere i Region Hovedstaden. Der er også sket forbedringer i en del idrætsfaciliteter, men mange steder kan det konstateres, at der fortsat er et stort efterslæb i både vedligeholdelse og nyanlæg, når vi sammenligner os med andre regioner. Vi vil kæmpe for øget politisk bevågenhed på dette område.   

ISU
Det gode samarbejde i ISU, bestående af DIF, DGI, DFIF og os fortsætter. Et samarbejde som alle tager alvorligt og er engageret i. Og endnu en stor tak til Forvaltningen i Gladsaxe Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde igen i det forgangne år.

Økonomi
Vores aktivitet har igen i år har været tilpasset de aktiviteter, som vi får aktivitetstilskud til.

Atter en stor tak for et godt og udbytterigt samarbejde i IRH’s bestyrelse, hvor repræsentationen fra de mange forskellige samråd i hovedstadsregionen giver os et godt og motiverende indblik i de mange gode tiltag, der igangsættes i vores kommuner.

Jens Risum, formand ISU og Jan Mogensen, formand IRH